KORONAVIRUS| aktualne omejitve pri izvajanju športnih dejavnosti - 31. avgust 2021

S koncem preteklega tedna so začele veljati nove omejitve pri izvajanju različnih športnih dejavnosti.

MASKE IN RAZKUŽEVANJE

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, razen če gre za člane istega gospodinjstva.

Udeleženci športne vadbe med vadbo ne potrebujejo zaščitne maske. Velja tako za športnike, kot tudi rekreativce.

Udeleženci usposabljanj za strokovno delo v športu morajo nositi zaščitno masko ves čas (med teoretičnim in praktičnim delom) razen med praktičnim delom, ki zahteva izvajanje športne vadbe.

Strokovni delavci v športu in izvajalci usposabljanj strokovnih delavcev v športu (predavatelji) zaščitne maske ne potrebujejo med vodenjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metrov.


DEJAVNOSTI PLANINSKIH KOČ

V vseh statičnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih. Pred obiskom koče preverite stanje glede odprtosti na spletni strani www.pzs.si/koce.php.

 • Pogoj obveznega testiranja zaposlenih oz. pogoj PCT še vedno velja pri opravljanju gostinskih dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev.
 • Potrošniki lahko koristijo gostinske in nastanitvene storitve zgolj s fizičnim dokazilom PCT (prebolel, cepljen, testiran), ponudniki so zadolženi za dosledno preverjanje dokazil.
 • Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.

 

Več o aktualnih omejitvah v planinskih kočah na spletni strani www.pzs.si.


ŠPORTNI PROGRAMI

IZVAJANJE ŠPORTNE VADBE ŠPORTNIKOV (TRENINGI)
Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena brez omejitev vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oz. konkurenčnost.
Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tudi njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike. Za športnike, ki se udeležujejo treningov ni predpisano izpolnjevanje pogojev PCT razen za športnike, ki so že dopolnili 15 let če športna vadba poteka v šolskem športnem objektu.

Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati pogoje PCT (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT).


IZVAJANJE ŠPORTNIH TEKMOVANJ

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga - tudi športno rekreativna tekmovanja. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena in ni omejena. Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če izpolnjujejo pogoje PCT, razen za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj morajo za udeležbo na tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Pogojev PCT ni potrebno izpolnjevati osebam , ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. V praksi to pomeni, da se šteje da otrok izpolnjuje pogoj PCT če starš, skrbnik ali drugi ožji družinski član, izpolnjuje pogoje PCT in to izkaže z ustreznim dokazilom organizatorju tekmovanja. V primeru organiziranega prevoza športnikov, ki še niso dopolnili 15 let, na športno tekmovanje, se izpolnjevanje pogojev PCT lahko preverja ob vstopu športnikov v vozilo s katerim je organiziran prevoz na tekmovanje s strani osebe, ki je pooblaščena s strani organizatorja tekmovanja in, ki bo športnike spremljala na tekmovanju.


IZVAJANJE ŠPORTNO REKREATIVNE DEJAVNOSTI

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. Število vadečih v vadbenih skupinah ni omejeno. Udeleženci športno rekreativne vadbe morajo izpolnjevati pogoje PCT, razen udeleženci ki še niso dopolnili 15 let. Strokovni delavci v športu (trenerji oziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali morajo izpolnjevati pogoje PCT. Tudi strokovni delavci v športu morajo izpolnjevati pogoje PCT če vadba poteka v šolskem športnem objektu.

Tedensko testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s HAG testi je na podlagi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za strokovne delavce v športu, ki izvajajo proces športne vadbe (vodijo športne vadbe oziroma treninge) in izvajalce programov strokovnih usposabljanj v športu, brezplačno. Testiranje je možno pri pooblaščenih izvajalcih testiranj (Lokacije brezplačnega testiranja) ob predložitvi verodostojnega dokazila o izpolnjevanju statusa upravičenca (status strokovnega delavca v športu, ki izvajajo proces športne vadbe ali status izvajalca strokovnega usposabljanja v športu):

 • potrdilo o izpolnjevanju pogojev, ki ga izda organizacija (Priloga 1 spodaj),
 • izjava o izpolnjevanju pogojev (samo za samozaposlene, ki vodijo programe športne vadbe v svojem imenu in za svoj račun) (Priloga 2 spodaj).


UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo izpolnjevati pogoj PCT. Izjema so otroci, ki še niso dopolnili 15 let, V prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT razen otroci do dopolnjenega 15 leta. O obveznem izpolnjevanju pogoja PCT za udeležence športno rekreativne dejavnosti mora upravljavec objekta oziroma prostora obvestiti udeležence s pisnim obvestilom na vidnem mestu pred vstopom v prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt ali prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti uporabnika oziroma najemnika objekta oziroma prostora.


OBRATOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki izpolnjujejo pogoje PCT. Izpolnjevanje pogojev PCT ni potrebno za:

 • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov v smučarskih disciplinah;
 • otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog so dolžni na vidnem mestu uporabnike žičniških naprav pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT ter na vstopnih točkah preverjati tudi njegovo izpolnjevanje.


IZVEDBA MNOŽIČNIH ŠPORTNOREKREATIVNIH PRIREDITEV

Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek), marajo vsi udeleženci prireditve, kot tudi osebe, ki sodelujejo pri organizaciji prireditve, izpolnjevati pogoje PCT. Izjema so osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se prireditve udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

Za športno rekreativne prireditve netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek), ki se izvajajo na prostem, je potrebno upoštevati naslednja določila Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2:

 • število udeležencev je omejeno na 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogojev PCT,
 • število udeležencev je dovoljeno nad 100 oseb ob izpolnjevanju pogojev PCT,
 • prostorska omejitev na prireditvenem prostoru znaša 10 kvadratnih metrov površine za posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,
 • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izpolnjevanje pogojev PCT ni predpisano za osebe mlajše od 18 let, ki so na prireditvi skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo.

Organizatorji športnih prireditev morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.


IZVAJANJE USPOSABLJANJ STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU

Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1 ter vseh drugih oblik strokovnega usposabljanja v športu (npr. licenčni seminarji).

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo redno tedensko testirati oziroma morajo izpolnjevati pogoj PCT (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT).

Udeleženci usposabljanj za strokovno delo v športu ne rabijo izpolnjevati pogojev PCT, morajo pa nositi zaščitno masko ves čas trajanja usposabljanja (med teoretičnim in praktičnim delom) razen med praktičnim delom, ki poteka v obliki izvajanja športne vadbe.


IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV ZA UDELEŽENCE ŠPORTNIH PROGRAMOV

 

Športna vadba
(trening, rekreacija)

Športno tekmovanje

 

Šolski športni objekt

Drugi športni objekt

Šolski športni
objekt

Drugi športni
objekt

Športniki do 15 let

Ni pogojev

Ni pogojev

PCT starši*

PCT starši*

Športniki nad 15 let

PCT

Ni pogojev

PCT

PCT

Rekreativci do 15 let

Ni pogojev

Ni pogojev

PCT starši*

PCT starši*

Rekreativci nad 15 let

PCT

PCT

PCT

PCT

Strokovni delavci
(trenerji)

PCT

Tedensko testiranje
ali PCT

PCT

PCT

Org. osebje do 15 let

/

/

PCT starši*

PCT starši*

Org. nad 15 let

/

/

PCT

PCT

Gledalci do 15 let

/

/

PCT starši*

PCT starši*

Gledalci nad 15 let

/

/

PCT

PCTOseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) če:
 • je prebolela bolezen COVID-19, in je od okužbe minilo največ šest mesecev.*
 • je bila polno cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana.*
 • je prebolela bolezen COVID-19 in je bila cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim odmerkom enega od cepiv, ki so v Sloveniji priznana najkasneje v osmih mesecih od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov.*
 • je testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je test negativen.*

 

* podrobnosti v prilogi spodaj (Razširjeno besedilo)


Priloge:
PDF Razširjeno besedilo
DOC Priloga 1: potrdilo o izpolnjevanju pogojev
DOC Priloga 2: izjava o izpolnjevanju pogojevVeč o aktualnih omejitvah pri izvajanju športnih programov na spletni strani www.gov.si.

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta